Instrukcja bezpieczeństwa epidemicznego

Instrukcja została opracowana w oparciu o aktualne wytyczne dla Organizatorów Targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Celem Instrukcji jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących wydarzenia.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców.
 3. Kompleksowe działanie dostosowane do istniejącego stanu epidemicznego i przepisów prawa.
 4. Wskazanie przedsięwzięć podjętych przez Organizatora na rzecz ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 w trakcie wydarzeń organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
  (MTG S.A.).

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach:

 1. Organizator zapewni środki ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki) i preparaty do dezynfekcji rąk oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
 2. Uczestnikom targów zaleca się stosowanie częstego mycia dłoni przy użyciu środków higieny oraz odkażania dłoni z wykorzystaniem środków dezynfekujących.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA TARGACH

TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Organizator zapewnia sposób organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
 2. Niezależnie od pkt-u 1 powyżej przestrzegać należy powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie p.poż. a w szczególności w zakresie prowadzenia skutecznej ewakuacji z terenów i obiektów targowych.
 3. Na terenie Targów wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa przez każdą osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej – obowiązek ten nie dotyczy przestrzeni otwartych, chyba że niemożliwe jest zachowanie odległości 1,5 metra pomiędzy osobami.
 4. Na terenach wystawienniczych udostępnione zostaną dozowniki z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 5. Na terenie udostępnionym na potrzeby Targów obowiązuje zakaz roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzkich.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Wstęp na teren Targów dozwolony jest wyłącznie dla osób uprawnionych i posiadających dokument wydany przez Organizatora na podstawie uprzednio przeprowadzonej weryfikacji.
 2. Służba ochrony Organizatora ma prawo do odmowy wstępu na teren Targów w stosunku do osób, które nie posiadają akredytacji wydanej przez Organizatora, posiadają akredytację wydaną na inną osobę lub dokument noszący ślady podrobienia lub przerobienia.
 3. Na terenie Targów wyznaczone zostaną odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzenia – dla gości wchodzących na teren targów i odrębnej dla osób wychodzących.
 4. Organizator zapewnia bezpieczną przestrzeń dla gości oczekujących na wejście na teren Targów poprzez wydzielenie stref kolejki do wejścia tak, aby odległość pomiędzy osobami oczekującymi wynosiła minimum 1,5 metra.
 5. W strefach wejścia, wyjścia oraz na terenach wystawienniczych służba ochrony Organizatora oraz personel uprawniony jest do egzekwowania obowiązku zakrywania ust i nosa.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

 1. Organizator zapewnia wyposażenie punktów obsługi klientów/wystawców w osłony z plexi, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 metra.
 2. Organizator zapewnia bezpieczne strefy, w których oczekujący na obsługę będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra.
 3. Organizator zapewnia dezynfekcję powierzchni użytkowanych przez personel lub uczestników w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
 4. Organizator zapewnia stosowanie rozliczeń bezgotówkowych oraz dezynfekowanie urządzeń płatniczych i innych urządzeń wykorzystywanych w obsłudze uczestników nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 1. Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra od osób siedzących.
 2. W trakcie montażu, demontażu oraz wyposażania stoisk należy bezwzględnie zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami, w tym stosowanie dezynfekcji dłoni oraz osłony ust i nosa.
 3. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.
 4. W obrębie stoisk targowych należy zapewnić wyznaczenie miejsc oczekiwania w sposób zapewniający zachowanie dystansu min. 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE 

 1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa leży po stronie Organizatora oraz operatora gastronomicznego działającego na terenach wystawienniczych.
 2. Operator gastronomii zapewnia bezpieczne przestrzenie dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) z zachowaniem odstępów minimum 1,5 metra.
 3. Wszyscy uczestnicy targów zobowiązani są do stosowania się do wdrożonych rozwiązań natury organizacyjnej mając na względzie fakt zachowania wymogów sanitarno – epidemiologicznych w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków rozprzestrzeniania wirusa Sars-CoV-2.

HIGIENIA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Serwis sprzątający oraz personel Organizatora postępuje zgodnie z wdrożonym planem higieny.
 2. Organizator zapewnienia urządzenia niezbędne do utrzymania higieny rąk w postaci środków na bazie 60 % alkoholu oraz instrukcji właściwego mycia i dezynfekcji rąk w toaletach.
 3. Organizator odpowiada za przeszkolenie personelu Organizatora obsługującego wydarzenie targowe w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na udostępnionych terenach targowych.
 4. Organizator zapewnia regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni udostępnionych dla uczestników.
 5. Organizator zapewnia wyposażenie wszystkich pomieszczeń sanitarnych w środki czystości, środki do dezynfekcji dłoni oraz jednorazowe ręczniki papierowe. Organizator zapewnia regularną dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych i przestrzeni wspólnych udostępnionych na potrzeby Targów.
 6. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w postaci zespołów ratownictwa medycznego będących w razie potrzeby do dyspozycji uczestników Targów.

KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI TARGÓW

 1. W trakcie Targów stosowane będą akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych.
 2. Do dyspozycji uczestników Organizator udostępnia alarmowy numer telefonu, dostępny w czasie wydarzeń targowych.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi:

 1. Pracownicy/osoby świadczące usługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w izolacji i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus/, a także komunikatów nadawanych przez Organizatora.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do miejsca pobytu (zamieszkania) z jednoczesnym przekazaniem informacji do biura Organizatora lub za pośrednictwem telefonu alarmowego.
 4. Osoba zdradzająca objawy typowe dla koronawirusa Sars-CoV-2 powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowej dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz wietrzenie pomieszczenia z jednoczesnym uniemożliwieniem wstępu dla innych osób.